1、 Variétés sinologiques.

Published:1892Author:InstitutRicciLanguage(s):French;English;Chinese;GermanPublished:Chang-Hai:ImprimeriedelaMissioncatholique,1892-Subjects:China>China/Civilization>China/Civilization/PeriodicalsChina>China/History>China/History/Periodical...

HathiTrust数字图书馆

2、 How to speak Cantonese : fifty conversations in Cantonese colloquial: with the Chinese character, free and literal English translations, and romanised spelling with tonic and diacritical marks, &c. / by J. Dyer Ball.

Published:1904Author:Ball,JDyer(JamesDyer),1847-1919MainAuthor:Ball,JDyer1847-1919Language(s):English;ChinesePublished:Hongkong:Kelly&Walsh,1904Edition:3ded,revandcorrSubjects:Cantonesedialects>Cantonesedialects/ConversationandphrasebooksCa...

HathiTrust数字图书馆

3、 Wai jiao bu di tu mu lu. Fen bian, xu bian / Wai jiao bu wai zheng si bian. 外交部地圖目錄. 分編, 續編

Published:1912Author:ChinaWaijiaobuWaizhengsiChina外交部外政司CorporateAuthor:ChinaLanguage(s):ChinesePublished:[China]:Waijiaobuyinshuchu,Minguoyuannian[1912]Subjects:MapsChinaChina>China/Maps>China/Maps/Bibliography>China/Maps/Bibliography/Cata...

HathiTrust数字图书馆

4、 Zhuo xiu ji : 10 juan / Wu Tingdong [zhuan] 拙修集 : 10卷

Published:1871Author:Wu,Tingdong,1793-1873Yang,Deheng楊德亨吳廷棟,1793-1873MainAuthor:Wu,Tingdong,1793-1873RelatedNames:Yang,DehengLanguage(s):ChinesePublished:[Sl]:LiuanQiuwozhaikan,QingTongzhi10nian[1871]Subjects:Chineseessays>Chineseessays/Qin...

HathiTrust数字图书馆

5、 Qin ding Jiu tong. 九通.

Published:1896Language(s):ChinesePublished:[Hangzhou]:Zhejiangshuju,Guangxu8nian-22nian1896,1882Subjects:China>China/HistoryPhysicalDescription:1000v(doubleleaves)in100cases...

HathiTrust数字图书馆

6、 Chun zai tang quan shu 36 zhong / Yu Yue zhu. 春在堂全書36種

Published:1899Author:Yu,Yue,1821-1906俞樾,1821-1906MainAuthor:Yu,Yue,1821-1906Language(s):ChinesePublished:Deqing:Yushi,Guangxu25[1899]Edition:ChongdingbenNote:Doubleleaves,orientalstyle,incasePhysicalDescription:160vin16cases...

HathiTrust数字图书馆

7、 Xiang shi tong nian chi lu : Guangxu ba nian ren wu ke [Shuntian xiang shi. 鄉試同年齒錄 : 光緖八年壬午科[順川鄉試

Published:1882Language(s):ChinesePublished:Beijing]:Longyunzhai,[1882]Subjects:Civilservice>Civilservice/China>Civilservice/China/Examinations>Civilservice/China/Examinations/RegistersofgraduatesPhysicalDescription:4v(doubleleaves)incase;23...

HathiTrust数字图书馆

8、 Li chao ji shi ben mo : 658 juan / Chen Rusheng ; Zhu Jirong ji. 歷朝紀事本末 : 六百五十八卷

Published:1899Author:Zhu,JirongChen,Rusheng朱記榮陳如升RelatedNames:Zhu,Jirong,Chen,RushengLanguage(s):ChinesePublished:Shanghai:Shuyegongsuo,QingGuangxuwuzi[1888]Subjects:ChinaChina>China/HistoryHistoryPhysicalDescription:56volumes(doubleleaves)...

HathiTrust数字图书馆

9、 Niao luo ji / Yu Dafu zhu. 蔦蘿集

Published:1923Author:Yu,Dafu,1896-1945郁達夫,1896-1945MainAuthor:Yu,Dafu,1896-1945Language(s):ChinesePublished:Shanghai:Taidongtushuju,1923Edition:ChubanNote:Fu:XiewanleNiaoluojidezuihouyipianPhysicalDescription:198p;15cm...

HathiTrust数字图书馆

10、 Yin xu wen zi dai wen bian : [13 juan] / Shang Chengzuo lu. 殷虛文字待問編 : [13卷]

Published:1923Author:Shang,Chengzuo,1902-1991商承祚,1902-1991MainAuthor:Shang,Chengzuo,1902-1991Language(s):ChinesePublished:[Placeofpublicationnotidentified]:[publishernotidentified],GuiHai[1923]Subjects:Inscriptions,ChineseNote:CaptiontitleP...

HathiTrust数字图书馆

11、 Li Liweng yi jia yan / [Li Yu zhu] 李笠翁一家言

Published:1900Author:Li,Yu,1611-1680李漁,1611-1680MainAuthor:Li,Yu,1611-1680Language(s):ChinesePublished:Shanghai:Huiwentangshuju,[between1900and1999]Subjects:Chineseliterature>Chineseliterature/Qingdynasty,1644-1912Note:Ondoubleleaves,orient...

HathiTrust数字图书馆

12、 He jiao shui jing zhu / [Li Daoyuan zhuan]. 合校水經注

Published:1892Author:Li,Daoyuan,-527Wang,Xianqian,1842-1918王先謙,1842-1918酈道元,-527MainAuthor:Li,Daoyuan,-527RelatedNames:Wang,Xianqian1842-1918Language(s):ChinesePublished:[China]:Sixianjiangshe,[1892]Subjects:ShuijingShuijingRiversRivers>Riv...

HathiTrust数字图书馆

13、 Qian niu hua / Jinsi zhu. 牽牛花

Published:1926Author:Jinsi晉思MainAuthor:JinsiLanguage(s):ChinesePublished:Changsha:FaxingsuoBeimenshudian,1926PhysicalDescription:5,2,97pages;19cm...

HathiTrust数字图书馆

14、 Yu si. 語絲.

Published:1924Author:Roushi,1901-1931Lu,Xun,1881-1936柔石,1091-1931鲁迅,1881-1936RelatedNames:Roushi1901-1931,Lu,Xun1881-1936Language(s):ChinesePublished:[Shanghai]:Shanghaiwenyichubanshe,1982Subjects:Chineseproseliterature>Chineseproseliteratu...

HathiTrust数字图书馆

15、 Hai cang lou shi / Zheng Xiaoxu zhuan. 海藏樓詩

Published:1902Author:Zheng,Xiaoxu,1860-1938鄭孝胥,1860-1938MainAuthor:Zheng,Xiaoxu,1860-1938Language(s):ChinesePublished:[Wuchang]:[publishernotidentified],Guangxurenyin[1902]]Note:Ondoubleleaves,orientalstyleinonecasePhysicalDescription:4volu...

HathiTrust数字图书馆

16、 Fan xing / Bingxin nü shi [Xie Wanying] zhu. 繁星

Published:1924Author:Xie,Wanying,1902-謝婉瑩,1902-MainAuthor:Xie,Wanying,1902-Language(s):ChinesePublished:Shanghai:Shangwuyinshuguan,Minguo13[1924]Note:PoemsPhysicalDescription:90pages;19cm...

HathiTrust数字图书馆

17、 Yu zhi geng zhi tu. 御製耕織圖

Published:1696Author:Kangxi,EmperorofChina,1654-1722Jiao,Bingzhen,active1680-1720康熙,EmperorofChina,1654-1722焦秉貞,fl1680-1720RelatedNames:KangxiEmperorofChina1654-1722,Jiao,Bingzhenactive1680-1720Language(s):ChinesePublished:[China:sn,1696]Su...

HathiTrust数字图书馆

18、 Yu li chao. 玉歷鈔

Published:1832Author:Danchidaoren澹痴道人MainAuthor:DanchidaorenLanguage(s):ChinesePublished:Guangzhou:Juwentang,Daoguangrenchen[1832]Subjects:Conductoflife>Conductoflife/Earlyworksto1900HomileticalillustrationsHellNote:ByDanchidaorenCovertitle...

HathiTrust数字图书馆

19、 Jia Dao liu jia jue ju : liu juan. 嘉道六家絶句 : 六卷.

Published:1919Language(s):ChinesePublished:Shanghai:Saoyeshanfang,Minguo8[1919]Subjects:ChinesepoetryChinesepoetry>Chinesepoetry/Qingdynasty,1644-1912Note:Ondoubleleaves,EastAsianbinding,incasePhysicalDescription:6volumes(doubleleaves)incas...

HathiTrust数字图书馆

20、 Bo gu tu : san shi juan / [Wang Fu ... [et al.] zhuan]. Kao gu tu : shi juan / Lü Dalin. Gu yu tu : [er juan] / Zhu Derun. 博古圖 : 三十卷

Published:1752Author:Wang,Fu,1079-1126Huang,Cheng,active1751,Zhu,Derun,1294-1365Lü,Dalin,11thcentYizhengtang,亦政堂,黃晟,fl1751,朱德潤,1294-1365呂大臨,11thcent王黼,1079-1126MainAuthor:Wang,Fu,1079-1126RelatedNames:Huang,Chengactive1751,jianding,Zhu,Der...

HathiTrust数字图书馆